1.750,00

All-IN Permanent Educatie programma 2021

INLEIDING

Per 1 januari 2021 gaan alle accountants over naar een nieuw systeem van permanente educatie (PE). De nieuwe PE-verplichting houdt in dat je een eigen PE-plan gaat schrijven. Dat is een substantiële verandering ten opzichte van het oude PE-systeem. Je schrijft een PE-plan met leerdoelen en leeractiviteiten die samen met de uiteindelijke leerresultaten en de persoonlijke reflectie daarop onderdeel zijn van de op te stellen PE-Portfolio.

Daarvoor krijgen de deelnemers:

A) Online intervisie sessie t.b.v. POP van maximaal 1 uur door een gecertificeerde coach

Accountants in Business kunnen de uren die zij besteden aan het schrijven van het PE-plan (buiten de workshop om) wegschrijven als zelfstudie in de PE-registratie.

B) Uitgewerkte POP (met daarin diverse keuze-opties)

Tijdens deze avond wordt de nieuwe systematiek uitgelegd, worden ervaringen gedeeld en wordt een aanzet gemaakt met het schrijven van een eigen POP die bij de NBA ge-upload kan worden. De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Wat is een PE-plan?
 • Hoe formuleer je leerdoelen die aansluiten bij jouw werkzaamheden?
 • Hoe selecteer je leeractiviteiten die aansluiten bij jouw leerdoelen?
 • Welke leervormen passen bij jouw leervoorkeuren?

Deze avond heeft een eigen POP als concreet resultaat.
Na invulling van je POP reflecteert je gecertificeerde coach op de verschillende PE-plannen.

C) Trainingsprogramma van 6 avonden (onderdeel van je eigen POP) gedurende het jaar met als onderwerpen:

 • POP (zie onder B)
 • Update regelgeving voor accountants
 • IFRS
 • Wat je moet weten van XBRL
 • Toepassen data analyse en process mining
 • Moresprudentie

Update Regelgeving

Vaktechnische update over nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving in ons vakgebied, die iedere accountant eigenlijk moet weten. In 1 avond bent u volledig op de hoogte van de belangrijkste veranderingen.

 • NOCLAR verordening inzake non-compliance;
 • VGBA beroepsregels van de NBA;
 • ViO onafhankelijkheidsregels van de NBA;
 • toekomstige veranderingen o.b.v. onderwerpen waarover bin­nen IESBA op dit moment wordt gesproken.

De discussies die worden gevoerd over de toekomst van de accountancy en wat de betekenis daarvan is voor hun organisatie, mede in haar relatie tot de externe ac­countant. Aandacht zal worden besteed aan het:

 • rapport van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA);
 • rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA);
 • Brydon rapport uit het Verenigd Koninkrijk.

IFRS verslaggevingsregels

Tijdens deze bijeenkomst gaan we uitgebreid in op de nieuwe standaarden en interpretaties onder IFRS. Daarnaast bespreken we enkele IFRS onderwerpen die vaak tot vragen leiden. U krijgt zelf de gelegenheid onderwerpen aan te dragen voor behandeling. U gaat tijdens deze avond ook zelf aan de slag met het toepassen van de nieuwe standaarden op casuïstiek.

SBS/XBRL

De opvolger van XBRL is SBR (Standard Business Reporting). Bespreking van wat eXtensible Business Reporting Language (XBRL) is, de huidige stand van zaken daaromtrent, de techniek daarachter en de toepassingen (verplichtingen) waarmee je te maken kan krijgen. Voor wat betreft de toepassingen zal worden ingegaan op de actuele status van het digitaal aanleveren via bij onder meer de KvK, Belastingdienst en het CBS.

DATA ANALYSE EN PROCESS MINING

Inleiding in de mogelijkheden en toepassing van data analyse en process mining voor financials en interne auditors alsmede de samenhang tussen beide onderwerpen. Voor wat betreft de toepassingen zullen we verschillende praktische voorbeelden delen. Ook gaan we in op de toepassing van deze technieken door accountants bij de jaarrekeningcontrole, de vereisten vanuit de NBA-handreiking daarbij, en hoe u zich daarop kunt voorbereiden.”.

MORESPRUDENTIE

Van een accountant in business of controller wordt steeds meer verwacht ten aanzien van beroepsethische dilemma’s. Cases zoals NOW Corona-steunaanvragen door liquide en winstgevende ondernemingen hebben dit onderwerp afgelopen jaar verder op scherp gezet. Past zo’n steunaanvraag binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen? En is het integer volgens de VGBA of de-facto een NOCLAR? Het goede doen is niet eenvoudig, er zijn veel belangen en de meningen lopen uiteen.
In een moresprudentie worden dergelijke vraagstukken onder deskundige begeleiding uitgediept teneinde vanuit de mores (moraal) te komen tot een leidraad voor de toekomst (prudens). Deelnemer worden uitgenodigd eigen casuïstiek in te brengen. Bij gebrek daaraan wordt met actuele herkenbare cases uit de media gewerkt.

Docenten

Francis Bouman

Francis Bouman is 20 jaar actief in risicomanagement, internal audit en beheersingsvraagstukken. Hij heeft vooraanstaande organisaties bij complexe vraagstukken geholpen. Daarnaast heeft hij artikelen en een boek gepubliceerd, is hij docent op universiteit Nyenrode en gastspreker op Hogescholen en seminars. Zijn benadering omvat veel aandacht voor de menselijk factor in het risicomanagement. Mede daarom is hij lid van de ethische commissies van zowel de NBA als Accountancy Europe en is hij vertrouwenspersoon bij de NBA.

mark bisschop

Mark Bisschop is ruim 13 jaar actief in de XBRL-wereld en heeft vanuit verschillende rollen in de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de implementatie van SBR/XBRL in Nederland. Zo is hij actief geweest bij de overheid, in de bankensector, bij softwareleveranciers en bij accountantskantoren. Daarnaast heeft hij een boek en meerdere artikelen geschreven over SBR/XBRL. Mark Bisschop is ondernemer en mede-eigenaar van o.a. PKIsigning. Een ondertekenplatform waarmee op hoog niveau ondertekend kan worden. Digitalisering en standaardisatie lopen als rode draad door zijn leven.

Alidus Dannenberg

Alidus-Dannenberg studeerde in 2005 af als register accountant. Hij is ruim 25 jaar werkzaam als openbaar accountant en overheids accountant. De afgelopen 12 jaar is hij als docent verbonden aan Nyenrode en Windesheim. Hij is gespecialiseerd in IFRS en NL GAAP.

Prijs, datum en locatie

Deze training bestaat uit 6 avonden, geeft recht op 26 PE-punten (oude stijl) en kost € 1.750,- ex BTW per persoon. Deze training kan in het voorjaar van 2021 nog worden ingezet voor de PE-punten verplichting 2020.
De trainingslocatie is MS Teams. Mogelijk zullen 1 of 2 avonden als fysieke bijeenkomst worden georganiseerd in de omgeving van Utrecht, ‘s avonds van 18.00 – 22.00. Uiteraard mits de omstandigheden dit weer toelaten en in overleg met de deelnemers.
De trainingsavonden vinden plaats op de de volgende data:

POP sessie, dinsdagavond 16 maart 2021
Regelgeving sessie, dinsdagavond 23 maart
Data analyse en process mining sessie, dinsdagavond 13 april
SBR/XBRL sessie, dinsdagavond 18 mei
IFRS sessie, dinsdagavond 15 juni
Moresprudentie sessie, dinsdagavond 29 juni