Bedrijfswaardering – Valuation

Achtergrond

Doelstelling van deze training is het ontwikkelen van praktische vaardigheden, naast theoretische achtergronden, ten behoeve van het uitvoeren van ondernemingswaarderingen. In deze cursus zullen met name in de praktijk veel toegepaste waarderingsmethodieken de revue passeren en door de cursisten op een case-study worden toegepast. Meer specifiek zullen de volgende onderwerpen in de cursus aan bod komen:

Dag 1 ochtend: Introductie ondernemingswaardering en het opstellen van prognoses

De training start met het inkaderen van het economische waardebegrip, afgezet tegen prijs. In vogelvlucht bespreken we in de praktijk gehanteerde waarderingsmethoden, welke in vervolgsessies worden uitgewerkt. Aan de hand van een stappenplan wordt het proces van een ondernemingswaardering op gestructureerd wijze opgezet en uitgewerkt. Centraal staat daarin analyse van de industrie, de strategie en de historische performance van de te waarderen onderneming. Door projectie van de belangrijste waardestuwers van de onderneming, vertalen we deze kwalitatieve aspecten naar financiele prognoses. Deze vormen de basis voor de waarderingsmethoden.
Tevens leren we het realiteitsgehalte van financiële prognoses te evalueren.

Dag 1 middag: Waardering volgens de Discounted Cash Flow-methode

De DCF-methode begint met het definiëren van de vrije kasstromen van de onderneming op basis van het prognose model dat in sessie 1 is geïntroduceerd. Vervolgens wordt de Weighted Average Cost of Capital (WACC) behandeld, noodzakelijk voor het contant maken van de verwachte vrije kasstromen. Er zullen praktische tips worden gegeven voor het schatten van deze vermogenskostenvoet, maar ook voor het vaststellen van discounts voor ondernemingsomvang en illiquiditeit. Er wordt uitleg gegeven bij de verschillende methoden van disconteren van vrije kasstromen. Daarnaast zullen enkele methoden ten behoeve van het schatten van de restwaarde worden besproken, aangezien de restwaarde een belangrijk onderdeel vormt van de totale ondernemingswaarde. Deze sessie zal worden afgesloten met het uitvoeren van enkele gevoeligheids- en scenario-analyses.

Dag 2 ochtend: Waardering met behulp van multiples en vanuit private equity perspectief

Naast de DCF-methode is waardering met zogenaamde waarderings-multiples erg belangrijk. Deze volgen uit de waardering van vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen en prijsvorming in transacties. De te bespreken multiples zijn: omzet, EBITDA, EBITA, industrie specifieke-multiples, maar ook de fundamentele factoren die de hoogte van deze multiples bepalen. Vervolgens worden toegepaste “best practices” bij selectie van vergelijkbare ondernemingen en het type multiples behandeld.
Naast de multiple benadering, zal worden ingegaan op de waardering van ondernemingen vanuit een private equity perspectief. Er zal sprake zijn van een IRR-target en de typische financieringsstructuur van een buyout. Op basis van de verwachte exit berekenen we de maximale biedprijs. Tot slot zullen verschillende financieringsinstrumenten worden behandeld, zoals mezzanine financiering en preferente aandelen.

Dag 2 middag: Capita selecta in ondernemingswaardering

Bespreking van aan het uitvoeren van waarderingen gerelateerde onderwerpen, waaronder:
Correcties om te komen van ondernemingswaarde naar waarde van aandelen zoals correcties voor pensioenen, leases, werkkapitaal, medewerkersopties en niet operationele activa en passiva.
Waarderingscorrecties in het kader van ondernemingsomvang, illiquiditeit en minderheids-deelnemingen.
Alternatieve waarderingsmethodes zoals de adjusted present value-methode, flow-to-equity methoden, (verbeterde) rentabiliteits methode en intrinsieke waarde methode.

Docent

Hans Haanappel

Drs. Hans Haanappel is partner bij Value Insights en hij verzorgt trainingen op het gebied van bedrijfswaarderingen en financiële modellering voor diverse (internationale) investment banks en consultancy bureau’s.

Vooropleiding

De trainingen vereisen geen specifieke vooropleiding. Wel wordt studiemateriaal toegestuurd. De deelnemers worden geacht dit materiaal ter voorbereiding door te nemen. De bijeenkomsten hebben een studiebelasting van vier uur.

Prijs, locatie en data

Deze training bestaat uit twee dagen, geeft recht op 16 PE-punten en kost € 1.000,- ex BTW per persoon. Het is niet mogelijk op individuele dagdelen in te schrijven. De trainingslocatie is BCN te Utrecht op de Daltonlaan 100, Overdag van 09.00 – 17.00 op de volgende data: Donderdag 9 en vrijdag 10 januari 2020. Het is de bedoeling dat de participanten een laptop meenemen, aangezien de cases met behulp van Excel zullen worden uitgewerkt.